Apply Dual-chamber Pacemaker by Rate Adaptive AV Delay to Achieve the Ventricular Systolic Resynchronization

Lu-lu Zhao, Tao Guo, Ling Zhao, Bao-Tong Hua , Yu Wang, Rong-su Dai and Li-Jin Pu