The New Approach for Genotyping of Parthenogenetic Lizard Populations of the Genus Darevskia Based on Microsatellite-Containing Loci

Alexey P Ryskov and Andrey A Vergun

 


Advance Application of Domestic Animal Breeding in China using Microsatellite

Guang-Xin E, Yong-Fu Huang, Yong-Ju Zhao, Yue-Hui Ma, Ming-Xing Chu, Wang-Dui Basang, Yan-Bin Zhu, Luo-Bu Danjiu and Shi-Cheng He