The Role of Lipid Metabolism-Associated Nuclear Receptors in Colorectal Cancer

Jialin Wang, Fan Hong, Tingting Xue, Pengfei Xu and Yonggong Zhai