Bilateral Implantation of Shear Stress Modifier in ApoE Knockout Mouse Induces Cognitive Impairment and Tau Abnormalities

Shuke Nie, Yang Tan, Zhentao Zhang, Guiqin Chen, Jing Xiong, Dan Hu, Keqiang Ye, Yunjian Zhang, Xuebing Cao, Liam Chen and Zhaohui Zhang

 

Melatonin Avoids Anatomofunctional Changes Associated to Aging in a Rat Model

Bertha Prieto Gómez, Cruz Reyes-Vázquez and Mireya Velázquez-Paniagua