Modified Discrete Grey Wolf Optimizer Algorithm for Multilevel Image Thresholding

Linguo Li, Lijuan Sun, Jian Guo, Jin Qi, Bin Xu and Shujing Li