Transcriptome Comparison Reveals Distinct Selection Patterns in Domesticated and Wild Agave Species, the Important CAM Plants

Xing Huang, Bo Wang, Jingen Xi, Yajie Zhang, Chunping He, Jinlong Zheng, Jianming Gao, Helong Chen, Shiqing Zhang, Weihuai Wu, Yanqiong Liang and Kexian Yi